Klik als deze pagina in een frame wordt getoond.
Afdeling 's-Hertogenbosch - Tilburg van de NGV

Deze pagina is verplaatst naar shertogenboschentilburg.ngv.nl

Alle pagina's die betrekking hebben op de afdeling 's-Hertogenbosch en Tilburg van de NGV, het tijdschrift Gepermeteerd, inhoudsopgaven en naamindexen van Gepermeteerd, Kwartierstatenboek en In de permetatie, beginnerstips alsmede de adreslijst van heemkundige verenigingen in Brabant zijn vanaf 17 november 2007 opgenomen in de nieuwe afdelingspagina's die onder de NGV-paraplu vallen.

Deze pagina wordt niet meer bijgewerkt, pas uw bookmarks aan!
Naar Gepermeteerd, kwartaalblad van de afdeling 's-Hertogenbosch - Tilburg.

Kwartierstatenboek t.g.v. het 40-jarig bestaan van de afdeling 's Hertogenbosch - Tilburg.

In de permetatie, uitgegeven t.g.v. 5e lustrum
Naar de Afdelingspagina
Overzicht afdelingsbladen NGV
Overzicht heemkundige verenigingen
Naar de Home Page van Gerard Tax
Afdeling 's-Hertogenbosch - Tilburg van de NGV.

De afdeling is één van de 28 regionale afdelingen van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) en heeft ten doel het op regionaal niveau bevorderen van de beoefening van de genealogie, de verbreding en verbreiding van de kennis daarvan en van al hetgeen daar aan verwant is.
Het werkgebied van de afdeling beslaat globaal Midden-Brabant en de Bommelerwaard (Tilburg - Zaltbommel - Den Bosch - Oss - Oisterwijk - Boxtel).

Het bestuur van de afdeling organiseert daartoe de volgende acitviteiten:
 • Lezingen op genealogisch en heemkundig gebied afwisselend in een viertal plaatsen binnen ons werkgebied. Daarnaast worden er soms excursies georganiseerd.
 • Afdelingsvergaderingen waar de leden zich uit kunnen spreken over het beleid op regionaal en landelijk niveau.
 • Uitgave van een kwartaaltijdschrift (Gepermeteerd) met afdelingsnieuws en genealogische artikelen.
 • Beheert een (recentelijk opgerichte, kleine) afdelingsbibliotheek waar leden hun genealogische publicaties ter inzage kunnen leggen. Daarnaast zijn er enkele algemeen-genealogische werken aanwezig en nummers van de andere afdelingstijdschriften.
 • Beheert een afdelings homepage op internet.
 • En wil altijd in contact treden met leden die iets voor de afdeling willen doen!
Het afdelingsprogramma wordt in ieder nummer van Gepermeteerd opgenomen. Het resterende programma wordt hier zoveel mogelijk geactualiseerd.

NGV-leden worden ingedeeld bij een regionale afdeling op basis van postcode, tenzij u te kennen geeft om bij een andere afdeling te worden geregistreerd.

Tot onze spijt moeten wij u mededelen dat op 15 mei is overleden onze Ere-voorzitter P.J.M. Wuisman.

Het bestuur van de afdeling bestaat sinds 19 april 2007 uit:

 • Ere-voorzitter P.J.M. Wuisman, Kazemat 14, 5301 JD Zaltbommel.
 • Ere-lid mevr. Th.J.M. Goossens-Iven, Brittendreef 24, 5012 AG Tilburg.
 • Ere-lid mevr. W.P.H. Kuntz-Storm, Prinses Beatrixstraat 26, 5171 KS Kaatsheuvel.
  Tevens afgevaardigde van de afdeling.
 • Voorzitter mr O.J.A.M.J. Dierckxsens, Vaartstraat 77, 5171 JH Kaatsheuvel, telefoon 0416-279898.
  Tevens afgevaardigde van de afdeling.
 • Secretaris J. Cuperus, Buskeshoeven 91, 5242 KP Rosmalen, telefoon 073-5211448.
 • Penningmeester A.C.W. Heystek, Hondsdraf 11, 5161 WE Sprang Capelle, telefoon 0416-544414.
 • Lid J.A.H. Boeren (postadres op aanvraag), speciaal belast met Informatie, communicatie en propaganda. Tevens lid van het hoofdbestuur.
 • Lid G.W.J.E. Tax, Buurmalsenlaan 88, 5043 XH Tilburg, telefoon 013-5702911.

Afdelingsledenservice t.b.v. de Contactdienst van de NGV:
 • CALS Annie Duijf, Zeshoevenstraat 77, 5071 BN Udenhout, tel. 013-5111109.Korte geschiedenis van de afdeling (door P.J.M. Wuisman).

De afdeling is opgericht op 26 oktober 1957 als 12e afdeling van de NGV. Ze is een afsplitsing van de in 1954 opgerichte afdeling Eindhoven (later afd. Kempen- en Peelland). Oorspronkelijk was de naam afd. 's-Hertogenbosch, doch deze is ca.1975 gewijzigd in afd. 's-Hertogenbosch - Tilburg.

In de eerste jaren werd nauw samen gewerkt met de sektie Geslachts-, wapen- en naamkunde van het provinciaal Genootschap voor kunsten en wetenschappen. In de periode 1963 - 1966 vonden er hoegenaamd geen afdelingsactiviteiten plaats en was de afdeling "slapende".

Bij het 25-jarig jubileum van de afdeling in 1982 verscheen er een uitermate verzorgde en genealogisch zeer diverse uitgave getiteld "In de permetatie". Van 23 leden werd hierin een bijdrage opgenomen. Het boek is inmiddels helaas uitverkocht.

Tegenwoordig kent de afdeling een kleine 350 leden en organiseert ze jaarlijks een zestal bijeenkomsten in wisselende plaatsen in de regio. Daaronder tweejaarlijks een computeravond gericht op het gebruik van de computer bij de genealogiebeoefening. Ook organiseert de afdeling in samenwerking met de drie andere Brabantse afdelingen tweejaarlijks de Contactdag voor Brabantse Families, traditiegetrouw in Tilburg.

Bij het 40-jarig jubileum werd er in 1998 een kwartierstatenboek uitgegeven waarin 32 leden gezamenlijk zo'n 3800 kwartieren publiceerden. Er zijn nog steeds exemplaren verkrijgbaar.

De hoeveelheid ingezonden kopij garandeerde dat een door veel leden gewenst afdelingsblad hierop nog enkele jaren zou kunnen teren. Begin 1999 verscheen dan ook het eerste nummer van ons kwartaalblad
Gepermeteerd.

Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV)

De afdeling is één van de 28 regionale afdelingen van de NGV.

De contributie bedraagt EUR 35,= per jaar. Behalve ons landelijke maandblad Gens Nostra ontvangt u ook het afdelingsblad van de afdeling waar u onder valt dan wel onder wil vallen. Een bijkomend lidmaatschap voor een van de andere regionale afdelingen kost EUR 8,50 per jaar.

Daarnaast kent de NGV functionele afdelingen voor Heraldiek, Familieorganisaties en Computergenealogie. Een schat aan genealogische informatie tref u aan in ons nieuwe verenigingscentrum in Weesp.

Informatie over de NGV en over het lidmaatschap van de NGV kunt u krijgen via onderstaande adressen:

NGV, Postbus 26, 1380 AA Weesp.

Via de uitvoerige NGV Homepage of rechtstreeks per E-mail


 Naar de Home Page van Gerard Tax Naar Gepermeteerd, kwartaalblad van de afdeling 's hertogenbosch - Tilburg.